ارتباط از راه دور و تکنسین های رادیویی اپراتور در معادن غنا