چه نوع از روش استخراج استفاده می کنید را پیدا فلوریت