فیدر ارتعاشی الکترومکانیکی در مقابل الکترومغناطیسی