پروژه در مشکلات و چشم انداز از کارخانه های تولید دل، در هند