این شرکت از یک تجهیزات سنگین برای استخراج از معادن